Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Krisens konsekvenser påverkas ju fler normer ens identitet och existens bryter emot

Artikel i Partikeln, 2020.

Hela samhälle är byggt på normer. Regler som talar om vilka som passar in i den större massan ”vi”. På samma sätt särskiljs alla som faller utanför ramarna som ”de”. Samhället och sociala strukturer är till stor del organiserade efter gruppen ”vi” medan ”de” får förhålla sig bäst det går.

Förståelsen av pandemins konsekvenser är inget undantag.
Projektet Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin
belyser situationen för grupper av människor vilka ofta hamnar i osynligheten
och oförståelsen utanför normen.

Hbtq-personer med funktionsnedsättning bryter mot normer på
flera sätt. Det kan medföra att konsekvenserna av pandemin ter sig annorlunda
än för andra. Projektet har till mål att formulera något av det unika med dessa
situationer och att sprida kunskap för att underlätta för målgruppen.

Att vara annorlunda än flertalet gällande fysik, psyke eller
identitet kan leda till marginalisering. Den som avviker på flera sätt blir
lätt extra utsatt.

Riskgruppstillhörighet och regler om social distansering kan leda till nödvändig social isolering Detta riskerar öka inflytande och kontroll från familj och närstående. Pandemin kan leda till att viktiga identitetsbärande kontakter och sammanhang inte längre är tillgängliga. Hbtq-förakt från närstående kan leda till förtryck för den som till följd av pandemin tvingats sätta sig i en oönskad beroendeställning. Varje livssituation är unik. En komplett bild går aldrig att få. Men om du som läser detta är hbtq-person och lever med en diagnos eller funktionedsättning är du välkommen att höra av dig till projektet. Du kan höra av dig för att prata om din situation. Kanske vill du komma i kontakt med andra i liknande situation. Eller så vill du bara dela med dig av dina livserfarenheter. Ring eller maila till Patrik Forslin som leder projektet, e-mail; patrik@bosse-kunskapscenter.se eller telefon 08 – 544 88 692.

Patrik Forslin leder projektet, är utbildad socionom och leg psykoterapeut, och har själv skelettdysplasi och tillhör hbtq-familjen.