Integritetspolicy – förstudien om egenmakt

Inledning

Förstudien om egenmakt, som drivs av BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter,
värnar om din personliga integritet.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd och integritet.

I det här dokumentet beskriver vi hur vi samlar in samt behandlar de personuppgifter som vi erhåller om dig när du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig i syfte att delta och genomföra förstudien.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Postnr
 • Ort
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Funktionsnedsättning och diagnos
 • Kön
 • Intervjusvar

Hur vi samlar in personuppgifter avsedda för förstudien

 • E-post
 • Tel
 • Blanketter specifikt framtagna för förstudien
 • Digitala möten
 • Ljudfiler

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Dina insamlade personuppgifter behandlar vi i textformat och i förekommande fall genom ljudupptagning.

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra vår förstudie om egenmakt.

Vi sparar dina personuppgifter så länge förstudien är aktiv och pågående. Förstudien anses vara slutförd så snart sammanställningen är gjord och slutrapporten är tryckt.

Därefter avidentifieras allt så att ingen information kan kopplas till dig som uppgiftslämnare. Förstudierapporten kommer inte innehålla information som kan knytas till en specifik person.

BOSSE har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för studien.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter, knutna till förstudien, till någon utanför BOSSE. Det är endast personer som arbetar med förstudien på BOSSE
som har tillgång till personuppgifterna.

Kontaktuppgifter

Projektledare

För anmälan och frågor om projektet kontakta projektledare Gabriella Dratwa via e-post egenmakt@bosse-kunskapscenter.se

Personuppgiftsansvarig

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter
Döbelnsgatan 59
113 52 Stockholm
08-544 88 660
bosse@bosse-kunskapscenter.se

Dataskyddsombud

dso@bosse-kunskapscenter.se

Samtycke som laglig grund

BOSSE är mån om din personliga integritet. Det är endast genom ditt samtycke som vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

För att kunna engagera dig som deltagare och upprätthålla kontakten med dig genom hela förstudien behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter.
Det är naturligtvis frivilligt att delta i förstudien och med det lämna uppgifter till oss.

Denna förstudie är fristående från BOSSEs övriga råd- och stödverksamhet.
Därför behöver du lämna ditt samtycke även om du redan är VD/klient hos BOSSE.

Dina rättigheter

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för förstudien och därmed begära att dina personuppgifter som kopplas till förstudien raderas eller begära ut dessa.
Detta görs skriftligt och skickas in postalt till personuppgiftsansvarig på BOSSE.

Är du missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter i förstudien kontaktar du BOSSEs dataskyddsombud.

BOSSE har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy.

Du kan ladda ner en PDF-kopia av denna integritetspolicy.